ޕެރިސް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއި ކުރާއިރު ރާއްޖޭގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތައް ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ

ތާރީޚް: 22 އޭޕްރިލް 2016 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮޕް 21ގައި އެއްބަސްވެވުނު ޕެރިސް އެގްރީމަންޓްގައި Read More …